dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, doc.
  Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  ljfjezic@gmail.com
   
   

 

Aktivnosti u Centru za komparativnohistorijske i interkulturne studije:

  • U izradi...

 

Biografija:

Rođen u Zagrebu 1988. Tu je završio Osnovnu školu S. S. Kranjčević i Klasičnu gimnaziju. G. 2007. upisuje studij filozofije i lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. G. 2012. završava diplomski studij lingvistike (smjer: poredbena lingvistika) i filozofije (znanstveni smjer) obranom diplomskih radova Pokušaj rekonstrukcije fonološkoga sustava prasemitskoga jezika i poredba njegova s praindoeuropskim (mentor: dr. sc. Ranko Matasović, red. prof.) te Fichteova nauka o znanosti i Schellingovi rani spisi u kontekstu pokantovskih rasprava o zasnivanju filozofije kao znanosti (mentor: dr. sc. Igor Mikecin, doc.). Od 2012. do 2015. godine doktorand je na doktorskome studiju filozofije Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Ovdje brani u lipnju 2015. svoj doktorski rad koji, dopunjen i dorađen, izlazi u rujnu 2016. kao monografija Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcendentalne filozofije u kontekstu pokantovskih rasprava. Od rujna 2013. zaposlen je na Odsjeku za filozofiju kao asistent, od srpnja 2015. kao poslijedoktorand, a od ljeta 2017. kao docent. Ovdje drži u sklopu Katedre za povijest filozofije kolegije iz povijesti filozofije, napose iz njemačkoga idealizma i grčke filozofije. Od ak. god. 2017./2018. nositelj je i predavač također na obaveznim kolegijima iz židovske filozofije na Katedri za judaistiku Filozofskoga fakulteta.

Glavni koordinator za mrežu Philosophy and Interdisciplinarity unutar programa CEEPUS koju osniva 2017. i koja 2022./2023. povezuje 25 institucija u 14 zemalja Srednje i JI Europe. Član Hrvatskoga filozofskoga društva i uredništva časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. Kao predstavnik FFZG radio je na izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacije (HKO) za polje filozofije na projektu FFRI akronima KAFKa (2019.-2022.). Član je Predsjedništva Hrvatske paneuropske unije.

Ljet. sem. ak. god. 2014./2015. proveo je na studijskoj stipendiji Erasmus+ na Sveučilištu u Beču. Gostujuća predavanja držao je u Krakovu, Pragu, Prištini, Sofiji, Grazu i Budimpešti.

Za rad u struci služi se starogrčkim, latinskim, francuskim, njemačkim i engleskim, a po potrebi i sanskrtom, starohebrejskim i klasičnim arapskim.