Prikaži

Projekt 9

Triplex Confinium: hrvatska riječna višegraničja

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Nataša Štefanec (Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za povijest)

Suradnici:
Prof. dr. Teodora Tomašević Buck (Odsjek za arheologiju, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Njemačka)
Doc. dr. Milana Černelić (Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
Mr. sc. Hrvoje Petrić (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Strani suradnici:
Prof. dr. Elinor M. Despalatović (Department of History, Connecticut College, New London, Connecticut, SAD)
Prof. dr. Wendy C. Bracewell (School of Southeast European Studies, University College London, Velika Britanija)
Prof. dr. Stefan Halikowski-Smith (History Department, University of Wales, Swansea, Velika Britanija)
Doc. dr. Boris Golec (Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Ljubljana, Slovenija)
Doc. dr. Andrej Hozjan (Oddelek za zgodovino, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija)
Dr. sc. Géza Pálffy (Történettudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia, Mađarska)
Mr. sc. Boro Bronza (Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina)

Sažetak: Projekt je teorijski utemeljen u konceptu «studij pograničja» (Border Studies), u ovom slučaju koncipiranog kao studij «višegraničja» (Multiple Borderlands), koji je teorijsko-metodološki razvijan i istraživački apliciran u desetogodišnjem djelovanju međunarodnog istraživačkog projekta "Triplex Confinium" (www.ffzg.hr/pov/zavod/triplex). Povijest hrvatskog prostora, s težištem na ranome novom vijeku, ali i s otvorenošću prema drugim epohama, promišlja se kao povijest višegraničja u ekohistorijskom (stjecište dinarskog, panonskog i mediteranskog prostora i krajolika) i društvenopovijesnom smislu (imperijalno višegraničje kroz stoljeća) s pretpostavkom da je to jedan od najvažnijih ključeva za razumijevanje hrvatskih identiteta. Interes za ekohistorijsko usmjerenje ovog projekta nastavlja se s novih stajališta na već stečena iskustva u projektu «Triplex Confinium», odnosno, u njegovu podprojektu "Podravska višegraničja", u kojem su od 2002. godine održane tri međunarodne konferencije na te teme, a pokrenut je i specijalizirani interdisciplinarni časopis "Ekonomska i ekohistorija".

Koristeći stečena iskustva ovaj projekt se usredotočuje na hrvatska riječna višegraničja, napose područja Banovine/Pounja, Podravine, Posavine i Pokuplja od 1450ih do 1850ih godina. Dakle, relativizirajući dominantnost državnopravnog i upravnog ustrojstva hrvatskog prostora u navedenom razdoblju, istraživačko težište se pomiče na riječna višegraničja, koja uključuju niz složenih i specifičnih graničnih fenomena. Istraživanja su, zbog višegraničnosti ovih područja, koja opstoji i danas, međunarodno umrežena, a projektna suradnja s povjesničarima iz europskih zemalja je dijelom već odobrena pri MZOŠ. Projekt ima dva međuovisna istraživačka težišta. 

Prvo je težište na temeljnim historijskim istraživanjima, koja kronično nedostaju u hrvatskoj historiografiji, otežavajući primjenu ekohistorijskih pristupa. Projekt će nastaviti izrađivati baze podataka o stanovništvu, migracijama, institucionalnoj organizaciji i prirodnoj osnovi istraživanoga prostora te kartografirati spoznaje. Podaci i korišteni izvori bit će objavljeni na web stranicama projekta, omogućujući provjeru.

Drugo je težište na multidisciplinarnoj istraživačkoj obradi odabranih lokaliteta ranonovovjekovne baštine. U suradnji s arheolozima, etnolozima i geografima provest će se arhivska i terenska istraživanja pet zrinskih lokaliteta na prostoru Banovine s ciljem njihove konzervacije te kasnije restauracije i turističke revitalizacije.

Prof. dr. sc. Milana Černelić (Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju), Identitet i etnokulturno oblikovanje Bunjevaca; prof. dr. sc. Aleksandar Durman, Vučedolska kultura na tlu Hrvatske; dr. sc. Damir Marjanović (Institut «Ruđer Bošković», Zagreb), Razvoj molekularno-populacijskog sustava za DNA analizu arheoloških koštanih ostataka; dr. sc. Tatjana Paić-Vukić (Arhiv HAZU u Zagrebu), Kulturna povijest osmanske Bosne: interkulturalnost u podijeljenom društvu; prof. dr. sc. Tihana Petrović-Leš (Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju), Hrvatska etnografska baština u kontekstu kulturnih politika; prof. dr. sc. Šime Pilić (Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za sociologiju i Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije, Zavod za društvene i humanističke znanosti) TITIUS: Porječje Krke - baština i sociokulturni razvoj; prof. dr. sc. Drago Roksandić (Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za povijest), Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu; doc. dr. sc. Nataša Štefanec (Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za povijest), Triplex Confinium: hrvatska riječna višegraničja